Privacy Statement - Beyuna.com

Documenten
Privacy Statement - Beyuna.com

1. Inleiding

1.1 Deze website (“Website”) is van Beyuna (“Beyuna” of “wij”). Beyuna is de verantwoordelijke voor de verwerking van
uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Beyuna is zich ervan bewust dat
uw privacy en gegevensbeveiliging van groot belang zijn. Ook als u alleen onze Website bezoekt, willen we u vertrouwd maken met ons privacybeleid en de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan iemand kan worden geïdentificeerd.

1.2 Met dit privacy statement (“Statement”) informeren we u over het privacybeleid van Beyuna en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens die verzameld worden, in het kader van uw gebruik van deze Website en de uitvoering van onze verkoopdiensten. Er zijn ten minste drie categorieën gebruikers (“u”) van de website (“bezoekers”): (degenen die de voedingssupplementen voor zichzelf inkopen (“klanten”), degenen die de voedingssupplementen voor doorverkoop inkopen, en degenen die als bemiddelaar optreden bij de verkoop door Beyuna aan anderen (“distributeurs”).

1.3 Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

1.4 Indien wij dit Statement wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze Website weergeven. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Website te bezoeken zodat u steeds het meest actuele Statement heeft.

2. Welke gegevens worden verzameld?

2.1 Beyuna verwerkt de door uw zelf verstrekte persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Bankrekeningnummer + naam rekeninghouder
• BTW nummer (niet verplicht)
• KvK nummer (niet verplicht)
• Telefoonnummer
• Naam + geboortedatum partner (niet verplicht)
• Profielfoto (niet verplicht)
• Creditcard informatie

2.2 Als u deze Website gebruikt, kunnen wij (of door ons ingeschakelde derden) u verzoeken om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam en e-mail adres. Naast uw naam en e-mail adres kunnen wij onder meer uw IP adres, gebruikersnaam, wachtwoord, browser specificaties, internetprovider, verwijzende- en exit pagina’s, besturingssysteem, datum/tijd markering en click stream gegevens verwerken. Voor zover het gaat om het meten van het aantal bezoeken
aan deze Website, de gemiddelde tijd die op deze Website wordt besteed en de bekeken pagina’s e.d., worden uw gegevens geaggregeerd verwerkt. Wij gebruiken deze geaggregeerde informatie om het gebruik van onze Website te analyseren en te verbeteren.

2.3 Beyuna verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

2.4 Als u presentaties of andere evenementen bijwoont van Beyuna geeft u toestemming dat er foto’s en beeldopnamen kunnen worden gemaakt die Beyuna gebruikt voor promotionele of trainingsdoeleinden.

3. Cookies

Beyuna gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

4. Waarvoor worden uw gegevens verzameld?

4.1 Wij verwerken uw gegevens voornamelijk om u in staat te stellen van onze Website gebruik te maken ter uitvoering van onze (verkoop)dienst. Meer in het bijzonder verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• De verlening van onze (verkoop)diensten, daaronder begrepen uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);
• Het berekenen, vaststellen en innen of uitkeren van vergoedingen;
• Het onderhouden van contact met u, waaronder informatievoorziening en advisering over onze diensten en gerelateerde assistentie;
• Promotionele doeleinden;
• Intern beheer;
• Ter voorkoming, onderkenning, het onderzoeken en bestrijding van (pogingen tot) (strafbare of laakbare)
gedragingen/fraude;
• Het behandelen van klachten/geschillen;
• Het doen uitvoeren van controles, zoals accountantscontroles; en
• Uitvoering van wettelijke regelingen.

4.2 Daarnaast kunnen wij uw geaggregeerde persoonsgegevens gebruiken voor het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede de beveiliging en verbetering van haar website(s).

4.3 Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

5. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

5.1 Beyuna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:
Gebruikers: Cookies worden 2 jaar bewaard.
Klanten: Persoonsgegevens van klanten worden zolang iemand klant blijft bewaard en 7 jaar daarna als er een order is geplaatst tbv wettelijke bewaartermijn fiscus. Als er geen order is geplaatst worden de Persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard.
Distributeurs: Persoonsgegevens van distributeurs worden zolang iemand distributeur is, bewaard en daarna 7 jaar tbv wettelijke bewaartermijn fiscus.
Nieuwsbrief inschrijvingen: Persoonsgegevens van personen die zich hebben aangemeld worden bewaard zolang iemand zich niet uitschrijft voor de nieuwsbrief. Zie artikel 8.

6. Hoe worden uw gegevens gebruikt?

6.1 Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om contact met u op te nemen ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling, of bij eventuele problemen.

6.2 Als u ons daartoe toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw e-mail adres ook gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten (“Mailing”).

6.3 Wij bieden de mogelijkheid om via onze Website vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang de als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

7. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

7.1 Wij kunnen derden opdragen om voor ons diensten te verrichten die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbuiten zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten (a) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (b) om de nakoming af te dwingen van dit Statement en de Algemene Voorwaarden van deze Website. Wij hebben met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beyuna blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7.2 Independent Sales Representatives (Distributeurs) van Beyuna hebben toegang tot de gegevens van klanten en andere Beyuna distributeurs, maar alleen van degene die in hun downline zitten. Met deze distributeurs is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

8. Beveiligingsmaatregelen

8.1 Hoewel wij ernaar streven om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens, die u naar ons stuurt of vanaf onze Website verstuurt, niet 100% garanderen. Het gebruik van onze Website vindt op eigen risico plaats, maar wij gebruiken wel een veilige SSL verbinding. Deze verbinding (bekend door het slotje naast de URL) garandeert onder andere een veilige transactie. Dit is een sterke vorm van encryptie (versleuteling) die voorkomt dat kwaadwillende je bankgegevens kunnen gebruiken. Zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, doen we ons uiterste best om de veiligheid daarvan in onze systemen te verzekeren en om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

8.2 Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen die gegevens elektronisch verzonden worden naar servers
in het buitenland. Uw gegevens kunnen in het buitenland worden gebruikt, opgeslagen, en/of anderszins worden verwerkt. Wanneer wij (of een door ons ingeschakelde derde) persoonsgegevens verwerken, ongeacht waar dit gebeurt, nemen
wij maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens op een veilige manier en overeenkomstig haar Algemene Voorwaarden en dit Statement worden behandeld. Wij zullen uw gegevens uitsluitend naar het buitenland doorgeven met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften.

9. Inzage en afmelden

9.1 Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of veranderen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand e-mailadres. Als u geen Mailings meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via hetzelfde e-mailadres of door te klikken op de daarvoor bestemde link in elke Mailing.

10. Inlichtingen

10.1 Voor nadere informatie of klachten kunt u contact met ons opnemen. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Contactgegevens

Beyuna B.V.
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam
Nederland
+31 (0)20 3033890
info@beyuna.com